Voorwaarden

Voorwaarden, klachten, privacy & Cookies

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Groepslessen

 • Aansluitend op via de website van Horizontes verkregen informatie, kunt u mailen of bellen voor meer informatie. U kunt ook een afspraak maken voor een kostenloos intakegesprek.
 • Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving + een factuur. Het cursusgeld dient uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van een cursus te worden voldaan.
 • Bij onvoldoende deelname kan een cursus worden geannuleerd. U wordt daarvan uiterlijk 5 dagen vóór aanvang van de cursus op de hoogte gebracht en ontvangt dan direct het betaalde cursusgeld terug.
 • U kunt uw aanmelding annuleren per aangetekende brief, gericht aan G. M. Puentes. Dit kan tot 7 dagen vóór aanvang van de cursus, daarna bent u het cursusgeld verschuldigd of u hebt geen recht op teruggave van het cursusgeld.
 • De leestijden voor de groepslessen zijn in de avonduren tussen 19:00 en 22:30 uur.
 • Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur.
 • Bij deelname aan een groepsles is het niet mogelijk om gemiste lessen in te halen dan wel terugvordering van de kosten te vragen. Vakanties worden vóór het begin van de cursus doorgegeven. Als u onverwacht door omstandigheden méér dan een kwart van uw lessen moet missen, volgt overleg.
 • De lestijden van cursussen in groepsverband worden vóór de inschrijving vastgesteld.
 • Als u zelf de cursus betaalt, maakt u het bedrag over voor de start van de cursus. Bedrijven hebben een betalingstermijn van 14 werkdagen na factuur datum.
 • Als de cursus eenmaal is begonnen wordt geen restitutie van het cursusgeld verleend. Mocht men door bijzondere omstandigheden met de cursus moeten stoppen, dan kan men, als dat tijdig wordt vermeld, de rest van de lessen op een later tijdstip volgen. Deze lessen moeten wel binnen één jaar gevolgd worden.
 • De inschrijving voor een cursus is niet overdraagbaar.
 • Het lesmateriaal bestaat uit kopieën van Horizontes. Er worden ook boeken en leesboeken gebruikt. De studieboeken kunnen door Horizontes voor u worden besteld.
 • Indien nodig, betaalt u hiervoor verzendkosten. Natuurlijk kunt u ook zelf de studieboeken aanschaffen.
 • Ook kunt u films en leesboeken lenen uit de bibliotheek van Horizontes. De uitleentermijn is 3 weken. Beschadigde of niet teruggegeven films of boeken worden in rekening gebracht.
 • Op verzoek van de cursist en op voorwaarde dat de gehele cursus succesvol is afgerond, kan Horizontes een certificaat uitreiken, waarop de resultaten van de eindtoets zijn vermeld. Aan dit certificaat zijn geen kosten verbonden. Ook kan Horizontes u aan de nodige informatie helpen wanneer u een officieel examen Spaans wilt afleggen.
 • Horizontes is niet aansprakelijk voor het zoekraken en / of beschadigen van eigendommen van de cursist.
 • Horizontes is op geenerlei wijze verantwoordelijk voor eventuele schade die voortkomt uit het gebruik van de onderrichte taal of taaltoepassingen van de cursisten.
 • Klachten met betrekking tot de organisatie van de cursus dienen onmiddellijk na constatering van de gebreken aan Horizontest te worden gemeld. Zie ook het klachtenreglement van Horizontes.
 • Wij streven ernaar uw klacht binnen zes weken naar tevredenheid af te handelen. Wij zullen u schriftelijk vragen of uw klacht naar uw tevredenheid is afgehandeld. Uiteraard bent u zelf vrij om met uw klachten naar buiten te treden; wij streven ernaar dat daar geen aanleiding toe zal zijn (zie klachtenreglement).
 • Horizontes staat er jegens opdrachtgever voor in dat de door het taleninstituut verzorgde cursussen voldoen aan hetgeen is overeengekomen.
 • In geval van ziekte en/ of overmacht waardoor een les of een aantal lessen zijn geanuleerd, dan worden die lessen op een later tijdstip ingehaald.
 • Alle lesmateriaal dat is gebruikt voor de uitvoering van de cursist, is en blijft eigendom van Horizontes, tenzij anders overeengekomen. Openbaarmaking kan alleen geschieden na verkregen toestemming van Horizontes. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige van toepassing
 • Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Als men het huiswerk niet heeft gemaakt, zal de groep van hem/haar verwachten dat de volgende les de ontbrekende kennis gevuld wordt met een fles “Spaanssprekende” (en spraakmakende) wijn of tapas.

Algemene voorwaarden Privélessen

 • Aansluitend op via de website van Horizontes verkregen informatie, kunt u mailen of bellen voor meer informatie. U kunt ook een afspraak maken voor een kostenloos intakegesprek.
 • Als u na het overleg besluit een cursus te beginnen, dient u dit schrijftelijk te melden. Daarna ontvangt u het inschrijfformulier samen met de algemene voorwaarden voor akkoord.
 • Een cursus kan het hele jaar door worden gestart. De lessen zijn privélessen voor 1 tot 6 mensen
 • Bij de inschrijving voor een cursus worden vaste of flexibel lestijden met u afgesproken waaraan u zich zo veel mogelijk dient te houden.
 • Bij onderbreking van de cursus zonder overleg voor 3 weken of langer wordt de lestijd niet vrijgehouden.
 • Cursussen staan op naam en kunnen derhalve niet worden overgedragen.
 • De lestijden voor privélessen zin in overleg met de cursist van maandag t/m zaterdag.
 • Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur.
 • Indien u door onvoorziene omstandigheden uw les wilt afzeggen of wijzigen, moet u dit minimaal 24 uur van te voren laat weten. De les zal dan naar een ander tijdstip verplaatst worden. Mocht de afzegging echter binnen 24 uur van te voren plaatsvinden, dan dient de les volledig te worden betaald. U mag dit maximaal één keer doen in een lessenserie van 5 lesbijeenkomsten. Annuleert u te laat of vaker, dan wordt de les beschouwd als gegeven.
 • Het lesmateriaal bestaat uit kopieën van Horizontes. Er worden ook boeken en leesboeken gebruikt. De studieboeken kunnen door Horizontes voor u worden besteld. Indien nodig, betaalt u hiervoor verzendkosten. Natuurlijk kunt u ook zelf de studieboeken aanschaffen.
 • Les begint en eindigd op de afgesproken tijd en dient volledig betaald te worden ook als u te laat bent.
 • Vooruitbetaalde lessen dienen binnen zes maanden te worden gebruikt.
 • Ook kunt u films en leesboeken lenen uit de bibliotheek van Horizontes. De uitleentermijn is 3 weken. Beschadigde of niet teruggegeven films of boeken worden in rekening gebracht.
 • Op verzoek van de cursist en op voorwaarde dat de gehele cursus succesvol is afgerond, kan Horizontes een certificaat uitreiken, waarop de resultaten van de eindtoets zijn vermeld. Aan dit certificaat zijn geen kosten verbonden. Ook kan Horizontes u aan de nodige informatie helpen wanneer u een officieel examen Spaans wilt afleggen.
 • Horizontes is niet aansprakelijk voor het zoekraken en / of beschadigen van eigendommen van de cursist.
 • Horizontes is op geenerlei wijze verantwoordelijk voor eventuele schade die voortkomt uit het gebruik van de onderrichte taal of taaltoepassingen van de cursisten.
 • Klachten met betrekking tot de organisatie van de cursus dienen onmiddellijk na constatering van de gebreken aan Horizontes te worden gemeld. Zie ook het klachtenreglement van Horizontes.
 • Wij streven ernaar uw klacht binnen zes weken naar tevredenheid af te handelen. Wij zullen u schriftelijk vragen of uw klacht naar uw tevredenheid is afgehandeld. Uiteraard bent u zelf vrij om met uw klachten naar buiten te treden; wij streven ernaar dat daar geen aanleiding toe zal zijn (zie klachtenreglement).
 • Horizontest staat er jegens opdrachtgever voor in dat de door het taleninstituut verzorgde cursussen voldoen aan hetgeen is overeengekomen.
 • In geval van ziekte en/ of overmacht waardoor een les of een aantal lessen zijn geanuleerd, dan worden die lessen op een later tijdstip ingehaald.
 • Alle lesmateriaal dat is gebruikt voor de uitvoering van de cursist, is en blijft eigendom van Horizontes, tenzij anders overeengekomen. Openbaarmaking kan alleen geschieden na verkregen toestemming van Horizontes. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige van toepassing
 • Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Betalingsmogelijkheden

  • Contant
  • bankrekening NL48RABO0170806006 t.n.v. Instituto Horizontes
  • Pinnen en creditcards

Pin LogoInstituto Horizontes accepteert pinpassen en creditcards

Privacy beleid

Instituto Horizontes, gevestigd aan de Lagedijk 10A #8, 5705 BZ Helmond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.horizontes.nl
Lagedijk 10a #8
5705 BZ  Helmond
+31648566315
info@horizontes.nl

Functionaris Gegevensbescherming
Giovanna Puentes is de Functionaris Gegevensbescherming van Horizontes. Zij is te bereiken via info@horizontes.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Horizontes verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Horizontes slaat naam, adres, telefoonnummer, Email adres op van onze klanten. Deze gegevens worden op de harde schijf opgeslagen, met niemand gedeeld en blijven in ons bezit zolang wettelijk is toegestaan en nodig is voor de belasting.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@horizontes.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel
Horizontes verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Horizontes neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Horizontes) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Horizontes bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren daarbij de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen

Delen van persoonsgegevens met derden
Horizontes verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Horizontes en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@horizontes.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Horizontes wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Horizontes neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@horizontes.nl

Cookies
Cookies, of vergelijkbare technieken
Horizontes gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Klachtenreglement

Doel en verantwoordelijkheid

 1. Instituto Horizontes ondersteunt u met het leren van de Spaanse taal en met het verbeteren van uw taalvaardigheid. Wij geven u daarvoor alle denkbare handvaten:
  • wij adviseren u omtrent de leermiddelen
  • wij geven u uitleg bij de stof
  • wij bieden u oefeningen aan
  • wij geven feedback op uw geschreven en gesproken Spaans
 2. Het uiteindelijke resultaat is afhankelijk van uw eigen inspanningen.

Tevredenheid

 1. Wij stellen het op prijs als u uw eventuele klachten direct aan ons meldt. Wij nemen deze zeer serieus en zullen met u naar oplossingen zoeken.
 2. Ook als uw rekening betaald wordt door een andere opdrachtgever, onze indirecte klant, willen wij graag dat u uw eventuele ontevredenheid en klachten met ons deelt.
 3. Aan het eind van een cursus vragen wij u middels een evaluatieformulier naar uw mening over de cursus.
 4. U kunt benaderd worden door een externe instantie om mee te doen aan een Klanttevredenheidsonderzoek

Schriftelijke klachten

 1. Een schriftelijke klacht is een schriftelijke melding door cursist, opdrachtgever of andere persoon of instantie over ontevredenheid met betrekking tot de resultaten en/of de dienstverlening van Instituto Horizontes
 2. Indien u een schriftelijke klacht indient ontvangt u binnen 1 week bericht van de ontvangst van de klacht. Hierin laten wij u weten:
  • Hoe wij de klacht verder in behandeling nemen
  • Op welke termijn wij dit hopen te hebben afgerond
 3. Als wij besluiten uw klacht niet in behandeling te nemen ontvangt u daarvan binnen 1 week bericht, met motivatie waarom wij uw klacht niet in behandeling nemen.
 4. Aan de hand van de ernst van de klacht, de aanwijsbare oorzaak en de verantwoordelijkheid doen wij u een aanbod. Dit kan zijn dat er correctie,genoegdoening en/of een vervangende dienst aangeboden wordt.
 5. Instituto Horizontes doet u dit aanbod binnen 2 weken na ontvangst van de klacht. Deze termijn kan, indien daar aantoonbare redenen voor zijn, worden verlengd, mits u daar vóór het verstrijken van de termijn schriftelijk over bent geïnformeerd.
 6. Wanneer u niet tevreden bent met het aanbod, kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van onafhankelijke taaltrainers.
 7. Wij streven ernaar uw klachten binnen 3 weken tot tevredenheid af te handelen. Wij zullen u schriftelijk vragen of uw klacht naar uw tevredenheid is afgehandeld. Uiteraard bent u zelf vrij om met uw klachten naar buiten te treden; wij streven ernaar dat daar geen aanleiding toe zal zijn.
 8. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Alleen met uw instemming wordt de klacht aan derden gemeld.
 9. Schriftelijk ingediende klachten worden één jaar bewaard, vervolgens vernietigd.

Klachtencommissie van onafhankelijke taaltrainers

 1. Instituto Horizontes maakt deel uit van een klachtencommissie van onafhankelijke taaltrainers. Indien over één van de taalinstituten een schriftelijke klacht wordt ingediend wordt die klacht, met uw instemming, binnen een week doorgestuurd naar één van de aangesloten leden. Die persoon vormt vervolgens een commissie, bestaande uit drie personen. Uiteraard wordt de instelling over wie de klacht gaat niet in die commissie betrokken.
 2. De klachtencommissie van onafhankelijke taaltrainers bepaalt of de klacht gegrond is. Indien de klacht niet in behandeling wordt genomen, stuurt de klachtencommissie binnen 3 weken na de ontvangstdatum een brief met deze mededeling en een toelichting op het besluit.
 3. Aan de hand van de ernst van de klacht, de aanwijsbare oorzaak en de verantwoordelijkheid doet de klachtencommissie u en Instituto Horizontes een voorstel. Dit kan zijn dat er correctie, genoegdoening en/of een vervangende dienst aangeboden moet worden.
 4. De klachtencommissie brengt binnen 4 weken na ontvangst van de klacht verslag uit aan de klager. Deze termijn kan, indien daar aantoonbare redenen voor zijn, worden verlengd, mits de indiener van de klacht daar vóór het verstrijken van de termijn schriftelijk over is geïnformeerd.
 5. Het oordeel van de klachtencommissie is bindend, dat wil zeggen dat Instituto Horizontes verplicht is het advies op te volgen.
 6. De klachtencommissie zal alle ingediende klachten vertrouwelijk behandelen.
 7. Bij de klachtencommissie ingediende klachten worden één jaar bewaard en vervolgens vernietigd.

Preventieve maatregelen

 1. Instituto Horizontes bepaalt of er maatregelen genomen kunnen worden om herhaling te voorkomen van de omstandigheden die tot de klacht hebben geleid. Instituto Horizontes legt de preventieve maatregelen vast op het klachtenregistratieformulier.

Rapportage

 1. Instituto Horizontes draagt zorg voor de afhandeling van datgene wat is afgesproken met klager. Zodra de klacht afgehandeld is, wordt dit vermeld op het klachtenregistratieformulier.

Samenstelling klachtencommissie van onafhankelijke taaltrainers

 1. De klachtencommissie van onafhankelijke taaltrainers bestaat uit de volgende personen / instellingen:
  • Jenny Rodriguez, onafhankelijke taaltrainer
  • Carmina Fernandez, onafhankelijke taaltrainer
  • Leticia Pinedo, onafhankelijke taaltrainer
  • Giovanna Puentes, www.horizontes.nl

Giovanna Puentes, Helmond, Augustus 2012

Neem contact op

Adresgegevens

Instituto Horizontes
Lagedijk 10A #8 (1e verdieping)
5705 BZ Helmond
Mobiel: 06-48566315
info@horizontes.nl

KvK: 54453771
Vestigingsnummer: 000024217174

BTW: NL002436794B45

Bank: NL48RABO0170806006 t.n.v. Instituto Horizontes

Share This